Statut POZOS


S T A T U T
POMORSKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU ORIENTACJI SPORTOWEJ


Rozdział I

Nazwa, teren działania, charakter prawny


§ 1
1.      Pomorski Okręgowy Związek Orientacji Sportowej (w skrócie POZOS), zwany dalej Związkiem, jest dobrowolnym i samorządnym zrzeszeniem stowarzyszeń kultury fizycznej.
2.      W ramach dyscypliny orientacja sportowa Związek prowadzi działalność w następujących konkurencjach:
a)      bieg na orientację (BnO),
b)      rowerowa jazda na orientację (RJnO),
c)      narciarski bieg na orientację (NBnO),
d)      orientacja sportowa niepełnosprawnych (OSN).

§ 2
1.      Terenem działania Związku jest obszar województwa pomorskiego.
2.      Dla właściwego realizowania swoich celów Związek może prowadzić działalność poza granicami województwa pomorskiego.
3.      Siedzibą Związku jest miasto Gdynia.

§ 3
1.      Związek działa na podstawie niniejszego statutu, uchwał Władz Związku oraz przepisów ustaw:
a)    o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. z dn. 17.08.2005 r.),
b)    o kulturze fizycznej (Dz. U. z 1996 r. nr 25 poz. 113),
c)    o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z dn. 29.05.2003 r.),
d)    prawa o stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989 r. Nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami ).
2.      Związek jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§ 4
1.      Związek jest jedynym reprezentantem orientacji sportowej w województwie pomorskim w konkurencjach wymienionych w § 1 pkt. 2.
2.      Związek może być członkiem Polskiego Związku Orientacji Sportowej.
3.      Związek może być członkiem innych organizacji o tym samym lub podobnym celu działania.

§5
1.      Związek może posiadać sztandar, flagę i oznakę organizacyjną.
2.      Związek posiada znak graficzny (logo) oraz wzór pieczęci organizacyjnej i używa ich zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 6
1.     Związek opiera swą działalność na społecznej pracy działaczy.
2.      Do realizacji celów statutowych Związek może zatrudniać pracowników.

Rozdział II

Cele i sposoby ich realizacji.

§ 7
Celami Związku są:
1.      popularyzacja i rozwój wszystkich konkurencji orientacji sportowej w województwie pomorskim,
2.      organizacja i prowadzenie współzawodnictwa sportowego w konkurencjach orientacji sportowej na terenie województwa pomorskiego,
3.      popularyzacja orientacji sportowej wśród dzieci, młodzieży szkolnej i akademickiej,
4.     reprezentowanie, ochrona praw i interesów dyscypliny oraz koordynacja działań wszystkich jego członków.

§ 8
Związek realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
1.      zrzeszanie stowarzyszeń prowadzących działalność w zakresie orientacji sportowej,
2.      podejmowanie i wdrażanie przedsięwzięć zapewniających rozwój w zakresie orientacji sportowej,
3.      wspieranie działalności uczniowskich klubów sportowych oraz innych stowarzyszeń prowadzących sportową działalność z dziećmi, młodzieżą szkolną i akademicką,
4.      wnioskowanie i opiniowanie potrzeb w zakresie tworzenia bazy szkoleniowej,
5.      inicjowanie i prowadzenie szkolenia zawodników, trenerów, sędziów i działaczy,
6.      prowadzenie działalności wychowawczej wśród zawodników, trenerów, sędziów i działaczy,
7.      organizację zawodów i imprez sportowych z zakresu orientacji sportowej,
8.      organizację zawodów i imprez popularyzacyjnych oraz rekreacyjnych,
9.      inicjowanie i prowadzenie działalności propagandowej oraz informacyjnej,
10.   uchwalanie wytycznych dla działalności swych członków oraz kontrolę i nadzór nad przestrzeganiem przez członków obowiązujących przepisów, uchwał, regulaminów,
11.   rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy członkami Związku w wyniku ich statutowej działalności w orientacji sportowej,
12.   opracowywanie i uchwalanie zasad wojewódzkiego współzawodnictwa sportowego w zakresie orientacji sportowej,
13.   realizację wojewódzkiego systemu współzawodnictwa, w tym rozgrywek mistrzowskich mających na celu wyłonienie mistrzów województwa pomorskiego w określonych kategoriach i grupach wiekowych w zakresie orientacji sportowej,
14.   powoływanie kadry wojewódzkiej w zakresie orientacji sportowej,
15.   nakładanie kar dyscyplinarnych i sankcji regulaminowych na członków Związku, zawodników, trenerów, instruktorów, sędziów i działaczy dopuszczających się naruszenia postanowień niniejszego statutu oraz regulaminów, uchwał, przepisów i zasad obowiązujących w orientacji sportowej,
16.   prowadzenie ewidencji, statystyki, dokumentacji zasobów archiwalnych dotyczących działalności Związku,
17.   utrzymywanie stałych kontaktów z mediami oraz promowanie dyscypliny w środkach masowego przekazu,
18.   wyróżnianie członków Związku, zawodników, trenerów, instruktorów, sędziów i działaczy,
19.   podejmowanie różnorodnych działań służących uzyskiwaniu środków finansowych na realizację zadań statutowych,
20.   przygotowanie i ustalanie reprezentacji województwa pomorskiego do udziału w imprezach krajowych i międzynarodowych w zakresie orientacji sportowej,
21.   nadzór merytoryczny nad działalnością członków Związku.

Rozdział III

Członkowie Związku, ich prawa i obowiązki.

§ 9
Członkowie Związku dzielą się na:
1.    zwyczajnych,
2.    wspierających,
3.    honorowych.
§ 10
1.      Członkiem zwyczajnym może być klub sportowy posiadający przynajmniej jedną sekcję z zakresu orientacji sportowej,
2.      Klub, o którym mowa w ust. 1 musi być stowarzyszeniem kultury fizycznej,
3.      Członkostwo zwyczajne powstaje z chwilą zatwierdzenia wniosku klubu przez Zarząd Związku.

§11
1.      Członkiem wspierającym może zostać stowarzyszenie kultury fizycznej nieuczestniczące we współzawodnictwie sportowym,
2.      Członkiem wspierającym może zostać również inna osoba prawna lub fizyczna, a także jednostka organizacyjna, której celem jest działalność w zakresie kultury fizycznej,
3.      Członkostwo wspierające powstaje z chwilą zatwierdzenia wniosku zainteresowanego przez Zarząd Związku.

§ 12
1.      Członkiem honorowym zostaje osoba fizyczna, której nadano tą godność za szczególne zasługi dla Związku, rozwoju i upowszechniania orientacji sportowej,
2.      Godność członka honorowego nadaje Walny Zjazd Delegatów.

§ 13
Członkowie zwyczajni mają prawo do:
1.      reprezentowania na Walnym Zjeździe Delegatów poprzez delegatów wybranych według klucza wyborczego,
2.      uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Związek,
3.      zgłaszania wniosków do władz Związku.

§ 14
Członkowie wspierający mają prawo do:
1.      zgłaszania wniosków do władz Związku,
2.      korzystania z uprawnień członkowskich wynikających ze statutowej działalności Związku, oprócz reprezentacji, poprzez delegatów na Walnym Zjeździe Delegatów,
3.      brania udziału w obradach statutowych organów Związku z głosem doradczym.

§ 15
Członkowie honorowi mogą brać udział w obradach statutowych organów Związku z głosem doradczym.

§ 16
Członkowie Związku są zobowiązani do:
1.      przestrzegania statutu i innych przepisów wewnątrzzwiązkowych,
2.      realizacji uchwał podjętych przez statutowe organy Związku.

§ 17
Członkowie zwyczajni są zobowiązani do:
1.      aktywnej działalności na rzecz rozwoju i podnoszenia poziomu orientacji sportowej oraz realizacji zadań statutowych Związku,
2.      opłacania rocznej składki członkowskiej i innych świadczeń na rzecz Związku wynikających z przepisów wewnętrznych.
§ 18
Członkowie Związku są zobowiązani do dbania o:
1.      dobre imię Związku,
2.      wysoki poziom moralno-wychowawczy i sportowy działaczy społecznych, sędziów, zawodników, trenerów, instruktorów oraz innych pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych w orientacji sportowej.

§ 19
Członkowie Związku za naruszenie postanowień statutu i innych przepisów wewnątrzzwiązkowych podlegają odpowiedzialności organizacyjnej i dyscyplinarnej.

§ 20
Członkostwo zwyczajne ustaje w przypadku:
1.      przyjęcia pisemnego wystąpienia władz klubu,
2.      likwidacji klubu z datą wykreślenia z rejestru sądowego lub innego rejestru publicznego,
3.      nieopłacenia rocznej składki członkowskiej w danym roku,
4.      uprawomocnienia się decyzji o wykluczeniu ze Związku.

§ 21
Członkostwo wspierające ustaje w przypadku:
1.      przyjęcia pisemnego wystąpienia o skreślenie z listy członków wspierających,
2.      likwidacji jednostki organizacyjnej będącej członkiem wspierającym,
3.      uprawomocnieniu się decyzji o wykluczeniu ze Związku.

§ 22
Członkostwo honorowe ustaje w przypadku:
1.      śmierci,
2.      pisemnej rezygnacji,
3.      utraty praw publicznych,
4.      podjęcia uchwały przez Walny Zjazd Delegatów o pozbawieniu członkostwa honorowego.

§ 23
1.      Odwołanie od uchwały Zarządu w sprawie wykluczenia przysługuje członkowi w terminie co najmniej 14 dni przed datą rozpoczęcia Walnego Zjazdu Delegatów.
2.      Uchwała Walnego Zjazdu Delegatów jest ostateczna.

Rozdział IV

Władze Związku.

§ 24
1.    Najwyższą władzą Związku jest Walny Zjazd Delegatów.
2.    Władzami naczelnymi Związku są:
a)    Zarząd,
b)      Komisja Rewizyjna.

§ 25
1.      Kadencja władz naczelnych trwa 4 lata.
2.      Wybór Prezesa Zarządu, Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej odbywa się w głosowaniu tajnym na Walnym Zjeździe Delegatów spośród osób korzystających z pełni praw publicznych.

§ 26
1.      Walny Zjazd Delegatów może być zwyczajny lub nadzwyczajny.
2.      Zwyczajny Walny Zjazd Delegatów może być Sprawozdawczy lub Sprawozdawczo – Wyborczy, zwoływany jest raz na dwa lata.
3.     Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów zwoływany jest w ciągu dwóch miesięcy:
a)    z inicjatywy Zarządu,
b)    na wniosek Komisji Rewizyjnej,
c)    na wniosek co najmniej 1/3 liczby członków zwyczajnych.
4.      Przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów są tylko te sprawy, dla których został zwołany.
5.      W Nadzwyczajnym Walnym Zjeździe Delegatów biorą udział delegaci wybrani na ostatni zwyczajny Walny Zjazd Delegatów.

§ 27
Do kompetencji Walnego Zjazdu Delegatów należy:
1.      uchwalanie kierunków działalności Związku i programu działania Związku,
2.      rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej z działalności Związku,
3.      głosowanie nad udzielaniem absolutorium ustępującemu Zarządowi i jego członkom na wniosek Komisji Rewizyjnej,
4.      wybór w oddzielnym głosowaniu Prezesa oraz Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
5.      uchwalanie statutu i podejmowanie uchwał o zmianach w statucie Związku,
6.      rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu w sprawach wykluczeń członków Związku,
7.      podejmowanie uchwał w innych sprawach, które ze względu na szczególną ważność wymagają decyzji Walnego Zjazdu Delegatów,
8.      podjęcie uchwały o rozwiązaniu Związku,
9.      nadawanie i pozbawianie członkostwa honorowego,

§ 28
1.    Walny Zjazd Delegatów w przypadku nie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi bądź poszczególnym jego członkom, może zobowiązać ustępujący Zarząd bądź poszczególnych członków Zarządu do dopełnienia w wyznaczonym terminie określonych czynności związanych z działalnością w ustępującym Zarządzie.
2.    Członkowie ustępującego Zarządu, którzy nie uzyskali absolutorium, nie mogą w najbliższej kadencji kandydować do władz Związku.

§ 29
W Walnym Zjeździe Delegatów udział biorą:
1.      z głosem stanowiącym – delegaci członków zwyczajnych wybrani na zasadach ustalonych przez Zarząd,
2.      z głosem doradczym – niebędący delegatami członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej, członkowie honorowi i wspierający oraz zaproszeni goście.

§ 30
O terminie, miejscu, proponowanym porządku oraz regulaminie obrad Walnego Zjazdu Delegatów, Zarząd zawiadamia członków co najmniej na 30 dni przed terminem Zjazdu.

§ 31
Walny Zjazd Delegatów obraduje według uchwalonego przez siebie porządku i regulaminu obrad, przy czym:
1.      obrady otwiera Prezes, po czym następuje wybór przewodniczącego obrad oraz uchwalenie porządku i regulaminu obrad,
2.      uchwały zapadają zwykłą większością głosów,
3.      w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, w drugim terminie – bez względu na liczbę obecnych, jeżeli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej,
4.      zmiany statutu i rozwiązanie Związku wymagają większości 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy liczby delegatów.

§ 32
Zarząd składa się z 7, 9 lub 11 osób, w tym:
1.    prezesa – wybieranego w oddzielnym głosowaniu,
2.    wiceprezesów,
3.    sekretarza,
4.    skarbnika,
5.    członków.

§ 33
1.      Nowo wybrany Zarząd na pierwszym posiedzeniu konstytuuje się oraz przyjmuje regulamin organizacyjny.
2.      Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż cztery razy w ciągu roku.
3.      Uchwały Zarządu, z wyjątkiem kompetencji określonych w § 35 pkt. 11 zapadają zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy liczby członków, w razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego posiedzenia.

§ 34
1.      Prezes kieruje pracami Związku i reprezentuje go na zewnątrz.
2.      Do kompetencji Prezesa należy zwoływanie zebrań Zarządu, a także podejmowanie bieżących decyzji.
3.      Prezes nadzoruje pracę podległych komisji specjalistycznych.
4.      Podczas nieobecności prezesa Związku jego uprawnienia wykonuje wyznaczony przez niego wiceprezes Związku.
5.      W przypadku ustąpienia prezesa Zarządu w czasie trwania kadencji, Zarządowi przysługuje prawo wyboru nowego Prezesa, który pełni tę funkcję do czasu najbliższego Walnego Zjazdu Delegatów.

§ 35
Do kompetencji Zarządu należy:
1.      zwoływanie Walnego Zjazdu Delegatów,
2.      ustalanie rozdziału mandatów na Walny Zjazd Delegatów,
3.      realizowanie uchwał Walnego Zjazdu Delegatów,
4.      powoływanie i odwoływanie przewodniczących komisji specjalistycznych,
5.      kierowanie działalnością Związku,
6.      reprezentowanie Związku na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
7.      uchwalanie planów pracy i budżetu Związku,
8.      zarządzanie majątkiem i funduszami Związku zgodnie z obowiązującymi przepisami,
9.      dokonywanie okresowej oceny działalności sportowej, finansowej i organizacyjnej Związku,
10.   ocena działalności członków Związku,
11.   przyjmowanie, wykluczanie członków zwyczajnych i wspierających,
12.   ustalanie rocznej składki członkowskiej i innych opłat związanych z uczestnictwem członków w działalności statutowej Związku,
13.   ustalanie regulaminu własnej pracy i przedstawianie go na najbliższym Walnym Zjeździe Delegatów,
14.   podejmowanie decyzji w innych sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz,
15.   powoływanie kadry wojewódzkiej w zakresie orientacji sportowej,
16.   uchwalanie zasad wojewódzkiego współzawodnictwa sportowego w zakresie orientacji sportowej,
17.   rozpatrywanie odwołań od decyzji komisji specjalistycznych,
18.   przyjmowanie okresowych sprawozdań komisji specjalistycznych,
19.   wnioskowanie i przyznawanie nagród i wyróżnień,
20.   wykonywanie prawomocnych decyzji dyscyplinarnych,
21.   podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach, z wyjątkiem zastrzeżonych dla Walnego Zjazdu Delegatów i Komisji Rewizyjnej,
22.   interpretacja statutu i innych przepisów wewnątrzzwiązkowych.

§ 36
1.    Członkostwo w Zarządzie ustaje w przypadku:
a)      przyjęcia pisemnej rezygnacji,
b)      pozbawienia praw publicznych,
c)      uprawomocnienia się decyzji o wykluczeniu z władz,
d)      śmierci.
2.    Zarządowi przysługuje prawo kooptacji członków do swego składu, jednak liczba dokooptowanych członków nie może przekroczyć 1/3 liczby członków władz pochodzących z wyboru.

§ 37
1.      Komisja Rewizyjna jako kolegialny organ kontroli i nadzoru składa się z 3 lub 5 członków, w tym przewodniczącego, jego zastępcy i sekretarza, wybieranych przez Walny Zjazd Delegatów.
2.      Komisja Rewizyjna konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu, przy czym członkowie Komisji:
a)      nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
b)      nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
3.      Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy składu.
§ 38
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1.      przeprowadzanie okresowych, nie rzadziej niż raz na rok, kontroli działalności Związku,
2.      przedkładanie Walnemu Zjazdowi Delegatów sprawozdania ze swojej działalności,
3.      przedstawianie wniosku o udzielenie lub nie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
4.      występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli,
5.      wnioskowanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów,
6.      delegowanie swojego członka do udziału w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym,
7.      nadzorowanie realizacji programu rozwoju dyscypliny i uchwał Walnego Zjazdu Delegatów.

§ 39
1.    Członkostwo w Komisji Rewizyjnej ustaje w przypadku:
a)    śmierci,
b)    przyjęcia pisemnej rezygnacji,
c)    pozbawienia praw publicznych,
d)    uprawomocnienia się decyzji o wykluczeniu.
2.    Komisji Rewizyjnej przysługuje prawo kooptacji członków do swego składu, jednak liczba dokooptowanych członków nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

Rozdział V
Organy wykonawcze

§ 40
Organami wykonawczymi Związku są komisje specjalistyczne, zaś ich skład osobowy wynika z potrzeby prawidłowego ich funkcjonowania.

§ 41
Szczegółowe zasady pracy komisji specjalistycznych określają regulaminy zatwierdzone przez Zarząd.

Rozdział VI
Nagrody, wyróżnienia i kary.

§ 42
Związek wobec członków Związku oraz osób związanych z działalnością statutową Związku ma prawo nagrodzić i wyróżnić:
1)      pochwałą ustną,
2)      pochwałą na piśmie,
3)      dyplomem Związku,
4)      nagrodą rzeczową lub finansową Związku.

§ 43
Związek może występować do władz państwowych i resortowych o przyznanie nagród i wyróżnień członkom osobom związanym z działalnością statutową Związku.

§ 44
Związek wobec członków Związku oraz osób związanych z działalnością statutową Związku ma prawo orzekać kary:
1)      upomnienia,
2)      nagany,
3)      finansowe (tylko wobec członków zwyczajnych),
4)      zakazu organizowania zawodów w określonym czasie i miejscu,
5)      wykluczenia z kadry wojewódzkiej,
6)      pozbawienia tytułu mistrza Województwa,
7)      zakazu pełnienia funkcji,
8)      wykluczenia ze Związku,
9)      dyskwalifikacji okresowej lub dożywotniej,
10)   podania własnego orzeczenia do publicznej wiadomości.

§ 45
Członkowi Związku oraz osobom związanym z działalnością statutową Związku przysługuje prawo odwołania się do Zarządu w terminie 14 dni od otrzymania powiadomienia o nagrodzie, wyróżnieniu lub ukaraniu.

§ 46
Zasady przyznawania nagród, wyróżnień i kar Związku określa regulamin zatwierdzony przez Zarząd.


Rozdział VII
Majątek i fundusze Związku.

§ 47
1.      Majątek Związku stanowią nieruchomości, ruchomości, fundusze, pieniądze i inne prawa majątkowe.
2.      Na fundusze Związku składają się:
a)    opłaty związane z uczestnictwem w systemie współzawodnictwa sportowego Związku,
b)    wpływy z zawodów organizowanych przez Związek,
c)    opłaty z rocznych składek członkowskich,
d)    inne wpływy z działalności statutowej,
e)    dotacje, darowizny, środki pochodzące z fundacji i innych źródeł.
3.      Dochody Związku przeznaczone są wyłącznie na realizację celów statutowych i w związku z powyższym zabrania się:
b)      udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Związku w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej osobami bliskimi,
c)      przekazywania majątku Związku na rzecz członków Związku, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
d)      wykorzystywania majątku Związku na rzecz członków Związku, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu działalności Związku,
e)      zakupu, na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

§ 48
1.      W zakresie wynikającym z działalności, Zarząd może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
2.      Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Związku wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa lub Skarbnika. Inne osoby mogą dokonywać czynności prawne w imieniu Zarządu wyłącznie na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd.

Rozdział VIII

Postanowienia końcowe.

§ 49
Uchwała o rozwiązaniu Związku określi sposób likwidacji i cel, na jaki przeznaczony zostanie majątek.

§ 50
Niniejszy statut uchwalony w dniu 23 marca 2006 roku, wchodzi w życie z dniem rejestracji w organie rejestrowym.


Komentarze

Popularne posty z tego bloga